ردیفنامسمتبه نمایندگی از
1آقاي محمدرضا سهرائیرئیس هيئت مديرهشرکت شیر پاستوریزه پگاه گیلان
2آقاي رضا کریم نژادنایب رئيس هيئت مديره و مدیر عاملشرکت آتیه پگاه
3آقای روح الله خواجه ترابعضو هيئت مديره شرکت شیر پاستوریزه پگاه لرستان
4آقاي احمد نظریعضو هيئت مديرهشرکت شیر پاستوریزه پگاه همدان
5آقاي وحید وحیدیعضو هيئت مديره شرکت شیر پاستوریزه پگاه زنجان

دیدگاه ها بسته شده است