طی سال ۹۲

طی سال ۹۲

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان  :

– کسب عنوان واحد نمونه صنعتی استان

– واحد نمونه استاندارد استانی