نظام پیشنهادات

نظام پیشنهادات

نظام پیشنهادها

یکی از کارآمد ترین و مطلوب ترین نظام هایی که منجر به همکاری فکری و عملی همه اعضاء در یک مجموعه می شود ، نظام پیشنهادها است . در این نظام ، کلیه افراد درباره روش های حل مشکلات ، بهبود شرایط و ارتقاء کیفیت ، فعالانه می اندیشند و حاصل اندیشه خود را در قالب طرح ها و پیشنهادهایی مشخص ، ارائه می کنند. مسئولین ، در این نظام خود را بی نیاز از اندیشه و تفکر سایرین نمی دانند و ضمن ارج نهادن به خلاقیت همه اعضاء ، از پیشنهادهای آنان برای رسیدن به اهداف ، بهره می گیرند . مشارکت کارکنان بعنوان یکی از ارکان مدیریت صحیح و جامع مورد تاکید دست اندرکاران نظام صنعتی جوامع پیشرفته قرار گرفته است. از ابزارهای مشارکت، پیشنهادگیری از آنان بعنوان گام اول و توجه به پیشنهادهای واصله همراه با احترام و تقدیر، زمینه ساز روحیه تعامل با سازمان می باشد . ارائه پیشنهاد از طرف کارکنان بعنوان یکی از شاخص های معتبر و شناخته شده در ارزیابی مدل های تعالی سازمانی شناخته شده است . “نظام پیشنهادها” بیانگر سیستمی است که پیشنهاد دهندگان بتوانند پیشنهادهای خود را براحتی ارائه نمایند و دست اندرکاران بررسی پیشنهادها نیز در حداقل زمان آنها را رسیدگی کرده و پاسخ مناسب را به پیشنهاد دهنده ارائه نمایند.
بر این اساس و احساس نیازشرکت شیرپاستوریزه پگاه گلستان برای استفاده ازنظرات وپیشنهادات سازنده همکاران وایجادتفکرسازمانی باتهیه وتدوین آئین نامه نظام پیشنهادات درسال ۱۳۸۹ وابلاغ برای اجراء ازمهرماه ۸۹ این نظام درشرکت اجرایی شد و پس از مدت کوتاهی مشارکت همکاران دراین زمینه قابل تقدیر بود و کمتر از شش ماه بیش از۱۰۰ پیشنهاد دریافت وبررسی وتعدادی از آنها اجرایی شد که اهم پیشنهادات درراستای کاهش مصرف انرژی واستفاده بهینه از آنها بوده است .

پیشنهاد چیست ؟
پیشنهاد به هر اندیشه و تفکر و ایده و نظری اطلاق می شود که در صورت اجرا، به یک یا هر دو نتیجه زیر منجر شود :

در وضعیت موجود ، بهبود ایجاد کند .
بتواند مشکلی را حل کند .

پیشنهاد ، توصیف مشکل و بیان درد نیست بلکه دربر دارنده راه حل و درمان است لذا اگر ایده ای که عرضه می شود و یا مشکلی که مطرح می شود به همراه آن راه حل قابل اجرایی ارائه نگردد، نمی تواند پیشنهاد تلقی شود .