افتخارات

دی ۲۸, ۱۳۹۴

طی سال ۹۳

افتخارات شرکت پگاه گلستان در سال ۱۳۹۳  -واحد نمونه استاندارد استانی از سوی اداره کل استاندارد استان -واحد نمونه موفق صنعتی استان از سوی سازمان صنعت معدن و تجارت استان -صادر کننده نمونه استانی  
آذر ۲۸, ۱۳۹۴

طی سال ۹۴