مزايده

دی ۳۰, ۱۳۹۴

مزایده عمومی

مزایده عمومی منتشر کننده :    …………. بها سند : طبقه بندی : عنوان روزنامه :    همشهری تاریخ انتشار :    ۹۱/۲/۲ آخرین مهلت :    ۹۱/۲/۱۱ شماره صفحه روزنامه :    ۱۲ متن آگهی :